close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZRZECZENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • Tryb postępowania w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego reguluje ustawa z dnia z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz.161). Obywatel polski, który wystąpi z wnioskiem o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nieposiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.

   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia. Utrata obywatelstwa następuje po upływie 30 dni od wydania postanowienia, lub może nastąpić w terminie krótszym wskazanym w postanowieniu.

   

   Wymagane dokumenty:

  Własnoręcznie wypełniony w języku polskim wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, który zawiera:

  - oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego;

  - dane wnioskodawcy;

  - adres zamieszkania;

  - dane małżonka wnioskodawcy;

  - informację o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Polski, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje poza tym terytorium;

  Obywatel polski, który sprawuje władzę rodzicielską nad małoletnim dodatkowo umieszcza:

  - dane małoletniego;

  - informację czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez drugiego z rodziców;

  - wniosek przedstawiciela ustawowego o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego;

  - dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku;

  - dokumenty potwierdzające fakt posiadania obywatelstwa polskiego;

  - dokument potwierdzający fakt posiadania obywatelstwa obcego lub przyrzeczenie jego nadania;

  - fotografie osób objętych wnioskiem; Aktualna fotografia formatu paszportowego, dla każdej osoby objętej wnioskiem; Fotografia dołączana do wniosku powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

  Opłata konsularna za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego oraz za doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego – patrz Tabela Opłat Konsularnych.

   

  Ważne informacje

   Wszelkie dokumenty wydane przez władze obce należy złożyć w oryginale lub w postaci odpisu uwierzytelnionego przez organ, który taki dokument wydał;

  Dokumenty obce, wytworzone w państwie będącym sygnatariuszem Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. powinny być opatrzone klauzulą apostille, będącą poświadczeniem autentyczności dokumentu;

  Autentyczność oraz zgodność z prawem miejsca wystawienia dokumentów obcych, wytworzonych w państwie nie będącym sygnatariuszem Konwencji, można potwierdzić w polskiej placówce konsularnej tego państwa;

  Wszelkie dokumenty obce muszą zostać złożone z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub konsula.

  Odpisy akt stanu cywilnego sporządzone na drukach międzynarodowych nie podlegają tłumaczeniom oraz dodatkowym legalizacjom;

  W przypadku dokumentów sporządzonych przez władze polskie, ich autentyczność może zostać poświadczona przez polskiego konsula lub notariusza.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: