close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZRZECZENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst

  jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późń. zm.) obywatel polski traci obywatelstwo

  polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na

  zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  Podanie do Prezydenta RP o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  osoba zamieszkała za granicą może wnieść za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej

  Polskiej.

  Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci

  pozostające pod ich władzą rodzicielską.

  Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa rozciąga się na dzieci, które ukończyły szesnaście

  lat, jedynie za ich zgodą.

   

  Obywatel polski ubiegający się o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa

  polskiego składa w urzędzie konsularnym następujące dokumenty:

  1) WNIOSEK o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

  2) oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,

  3) aktualną fotografię formatu paszportowego,

  4) życiorys - sporządzony własnoręcznie,

  5) poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i

  obywatelstwo polskie wnioskodawcy,

  6) dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego

  nadania, wydany przez właściwy organ państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem

  lub o którego obywatelstwo występuje,

  7) odpis aktu urodzenia, wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

  8) odpis aktu małżeństwa, wydany przez polski urząd stanu cywilnego lub inny dokument

  określający stan cywilny (jeżeli kiedykolwiek następowały zmiany stanu cywilnego),

  9) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie sądowe.

   

  Dokumenty wydane w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski

  sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Ponadto do wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie

  dziecko należy dołączyć:

  - jeżeli o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ubiegają się oboje rodzice - odpis aktu

  urodzenia dziecka, wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

  - jeżeli o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ubiega się jedno z rodziców - odpis aktu

  urodzenia dziecka, wydany przez polski urząd stanu cywilnego oraz dokument o

  wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem RP, zgody drugiego z

  rodziców na objęcie zrzeczeniem dziecka,

  - jeżeli dziecko ukończyło szesnaście lat - odpis aktu urodzenia dziecka, wydany przez

  polski urząd stanu cywilnego oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na

  rozciągnięcie zrzeczenia na jego osobę,

  - rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa

  polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z

  rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego

  przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do

  przezwyciężenia przeszkody,

  - jeżeli dziecko pozostaje pod opieką - pisemne oświadczenie opiekuna dziecka

  o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym

  miejscowo wojewodą lub konsulem RP (chyba że z wnioskiem występuje opiekun).

   

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na

  zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na

  zrzeczenie się obywatelstwa polskiego podlega opłacie konsularnej, ustalonej zgodnie z

  Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat

  konsularnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1530, z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: