close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA

 • 14 czerwca 2019

  Ambasada RP w Tokio poszukuje kandydata na stanowisko ds. obsługi kasy i kancelarii jawnej (3/4 etatu). Miejsce wykonywania pracy: Tokio

   

  Główne obowiązki:

  • prowadzenie kasy placówki,
  • dokonywanie opłat rachunków w bankach, sklepach oraz innych instytucjach,
  • podejmowanie gotówki z banku,
  • przygotowywanie raportów kasowych i bankowych,
  • przyjmowanie, przechowywanie, wysyłanie, rejestrowanie korespondencji,
  • obsługa kancelarii jawnej,
  • opiekowanie się księgozbiorem ambasady,
  • obsługa poczty kurierskiej,
  • aktywne włączanie się w organizację wydarzeń inicjowanych przez placówkę.   

  Wykształcenie:

  • Średnie lub wyższe; preferowane kierunki studiów: księgowość, ekonomia, administracja.

  Wymagania konieczne:

  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie pracy administracyjno-biurowej,
  • bardzo dobra umiejętność obsługi programu Ms Excel i Ms Outlook,
  • wysoka kultura osobista i wysokie kompetencje społeczne,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i dyspozycyjność w sytuacjach nadzwyczajnych,
  • uregulowany status pobytu w Japonii,   
  • zaangażowanie, sumienność oraz rzetelność przy wykonywaniu obowiązków,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • umiejętność pracy zespołowej,  
  • stała dbałość o wizerunek własny, stosowanie się do zasad dress code urzędu,
  • obywatelstwo polskie.

  Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w prowadzeniu kasy lub w księgowości,
  • doświadczenie w prowadzeniu korespondencji,
  • znajomość języka angielskiego i japońskiego.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia

   

  • Życiorys oraz załączony list motywacyjny (w języku polskim),
  • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy,
  • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego i/lub japońskiego,
  • Kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych,
  • Kopia paszportu oraz wizy rezydenckiej potwierdzającej uregulowany status pobytu w Japonii,  
  • Oświadczenia kandydata o:

  a) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  b) korzystaniu z pełni praw publicznych,

  c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  d) wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),

  e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171); oświadczenie dotyczy obywateli polskich urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

   

  Dokumenty należy złożyć do dnia 21 czerwca 2019 roku (piątek) w Ambasadzie RP w Tokio w godzinach 9.00-12.00 lub przesłać w terminie naboru (decyduje data wpływu) na adres:

   

  Ambasada RP w Tokio
  Japonia, Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062

  Tel.: +81-3 5794-7020, Fax: (81-3) 5794-7024

  lub elektronicznie: tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  z dopiskiem: ogłoszenie kasjer Tokio 2019

  Dane osobowe - klauzula informacyjna

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  · Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.

  • Wykonującym obowiązki administratora jest kierownik placówki zagranicznej – Ambasady RP w Tokio, Japonia, Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062.

  · Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl

  · Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

  · Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.

  · Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

  · Uprawnienia:

  o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

  o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  · Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  · Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

   

  Inne informacje:

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

  Decyduje data wpływu dokumentów do Ambasady RP w Tokio.

  Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu zaboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.

  Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.).

  Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na

  język polski.

  W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: