close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE POLONIJNE

 • Informacja dotycząca projektów polonijnych na 2019 rok 

   

  Konsul RP w Tokio uprzejmie informuje, że do 20 listopada 2018 przyjmuje od Państwa oferty współpracy projektowej dot. współpracy z placówką przy realizacji  projektów polonijnych, które planują Państwo przeprowadzić  w 2019 r.

   

  Kompletne wnioski projektowe zawierające opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym cele projektu oraz szczegółowym budżetem prosimy przesyłać na adres referatu konsularnego w Tokio, e-mail: tokio.amb.wk@msz.gov.pl W temacie maila prosimy o wpisanie nazwy oferenta oraz dopisku „oferta współpracy projektowej 2019”.

   

  W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres jak wyżej).

   

  Przy wypełnianiu wniosku prosimy bezwzględnie używać polskiej czcionki (polskich znaków diakrytycznych) oraz nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników dot. opisu projektu.

   

  Oferty w wersji papierowej oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty projektowe proszę przesyłać w dwóch formatach – w wersji pliku tekstowego (optymalnie dokument MS Word typu „doc” lub „docx”) pozwalającego na edycję oraz w wersji skanu bądź formatu „.pdf” z podpisem i pieczątką podmiotu zgłaszającego ofertę.

   

  Oferty niekompletne zawierające istotne braki i błędy lub przesłane na innym niż załączony formularzu nie będą rozpatrywane, a w wypadku niewielkich uchybień zostaną zwrócone wnioskodawcy w celu uzupełnienia.

   

  W przypadku składania przez oferenta  więcej niż jednej oferty projektowej, prosimy o zhierarchizowanie ofert od najbardziej do najmniej istotnej.

   

  Konsulat dokonuje oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w rządowym „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Najwyżej ocenione przez placówkę oferty projektowe zgłaszane są w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią, jako wnioski projektowe placówki do dofinansowania z funduszy polonijnych, będących w gestii Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). W związku z powyższym, konsulat zastrzega sobie prawo zmieniania we wnioskach projektowych kosztorysu projektu w stosunku do kosztorysu nadesłanego przez oferenta w ramach oferty projektowej, w szczególności poprzez pomniejszenie kwoty wnioskowanego dofinansowania.   

  Po otrzymaniu przez placówkę informacji z DWPPG MSZ o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu, który miałby być realizowany we współpracy z oferentem, konsul RP w Tokio w przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych informuje partnera o decyzji MSZ.

  W wypadku przyznania dofinansowania, placówka przygotowuje umowę współpracy projektowej, zawieraną pomiędzy Ambasadą RP w Tokio a oferentem.

   

  Informujemy również, że warunkiem podpisania umowy na realizację projektu jest wyrażenie przez oferenta zgody na publikację na stronach internetowych placówki informacji o wysokości przyznanych przez DWPPG MSZ środków na konkretny projekt.

   

  Ponadto prosimy o przedstawienie dokładnych kosztów związanych z realizacją projektu. Tylko te pozycje, które zostały uwzględnione w przedkładanej  przez Państwa ofercie projektowej i ujęte następnie w umowie zawieranej przez Konsulat z podmiotem, któremu DWPPG MSZ przyznał środki na realizację projektu, będą mogły być brane pod uwagę przy rozliczaniu projektu.

   

  Prosimy nie składać ofert projektowych na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych, zarówno zespołów jak i młodzieży szkolnej oraz nie występować o dofinansowanie na wyżywienie/catering, zakup kwiatów.   

   

  Oferta projektowa przesłana przez osobę fizyczną nie może zawierać pozycji „honorarium”.

   

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku kalendarzowego, co wziąwszy pod uwagę okres świąteczno-noworoczny, wymusza zakończenie rozliczeń finansowych z wnioskodawcą najpóźniej do 15 grudnia 2019 r.

   

  Prosimy o przestrzeganie terminów realizacji projektów. W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu lub niemożności realizacji projektu, prosimy o niezwłoczne pisemne (mailowe) powiadomienie konsulatu.

   

  Uprzejmie prosimy o bardzo rzetelne i kompletne wypełnienie formularza oferty oraz informacji nt. Państwa danych kontaktowych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: