close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT 10LETNI DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 • PASZPORT 10-LETNI DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

   
  PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAPISU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO.
  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE DOKONUJĘ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:
  http://www.e-konsulat.gov.pl/
   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

   

  DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT 10-LETNI:

   

  ·         Wniosek paszportowy. Wniosek dostępny jest wyłącznie w urzędzie, należy go wypełnić w dniu umówionej wizyty.

   

  ·         Aktualnie posiadany dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie - paszport (nawet w przypadku jeżeli dokument utracił ważność) lub w przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada lub nie posiadała nigdy paszportu - dowód osobisty.

   

  ·         odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce w przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL. Zaleca się przedkładanie aktualnego odpisu aktu urodzenia nawet w przypadku posiadania nr PESEL.

   

  ·         Odpis zupełny lub skrócony aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce w przypadku ubiegania się o paszport po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa. W przypadku osób, które zawarły związek małżeński za granicą, konieczna jest rejestracja zagranicznego aktu małżeństwa w USC w Polsce.

   

  ·         Decyzja administracyjna (oryginał) o zmianie imienia lub/i nazwiska w przypadku ubiegania się o paszport po zmianie imienia lub/i nazwiska.

   

  ·         Decyzja o nadaniu  obywatelstwa polskiego lub o poświadczeniu posiadania obywatelstwa polskiego w przypadku gdy osoba dorosła nigdy nie posiadała ważnego polskiego paszportu.

   

  ·         Oświadczenie o utracie paszportu/dowodu osobistego  (formularze dostępne w urzędzie) w przypadku utraty tych dokumentów. W przypadku posiadania nieważnego paszportu i/lub dowodu a także w sytuacji utraty tych dokumentów, osoba składająca wniosek powinna mieć ze sobą inny ważny dokument ze zdjęciem umożliwiający jej identyfikację, np. prawo jazdy, rezydenturę, legitymację studencką.

   

  ·         Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,  na jednolitym, jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  ·         Dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi w opłacie konsularnej: legitymacja studencka/szkolna z oznaczonym terminem ważności lub zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja kombatancka.

   

  ·         Opłatę  za wydanie paszportu wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasie urzędu.

   

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata lub zniszczenie ważnego paszportu z winy posiadacza powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku odnośnie kolejnego paszportu 10-letniego. Dlatego też w przypadku utraty paszportu bez winy posiadacza, w dniu składania wniosku o wydanie nowego paszportu, konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy.

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście - osoba odbierająca paszport okazuje aktualnie posiadany paszport do anulowania lub zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.  Wniosek o odstąpienie od osobistego odbioru paszportu przedkłada się w dniu składania wniosku paszportowego.

  ODBIÓR paszportów wyłącznie w godzinach wyznaczonych na "Potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport" (w przypadku odbioru paszportów nie obowiązują zapisy).

   

  Podstawa prawna:

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026)

   

  WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH NR PESEL:

   

  Uprzejmie informujemy, iż  w przypadku osób składających wnioski o wydanie paszportu, które nie posiadają nr PESEL (zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, które ukończyły 12 lat)  konieczne są dwie wizyty w urzędzie.

  Podczas umówionego poprzez system e-Konsulat https://secure.e-konsulat.gov.pl/ spotkania paszportowego przyjmowany jest wniosek paszportowy wraz z wnioskiem o nadanie nr PESEL. Następnie po nadaniu  numeru nr PESEL konieczna jest kolejna wizyta w urzędzie w celu elektronicznego pobrania odcisków palców. Spotkanie w celu pobrania odcisków palców jest ustalane indywidualnie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: