close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT DLA MAŁOLETNIEGO, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 5 LAT

 • PASZPORT 5-LETNI DLA MAŁOLETNIEGO DO 5 ROKU ŻYCIA

   
  PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAPISU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO.
  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE DOKONUJĘ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:
  http://www.e-konsulat.gov.pl/


  Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o paszport 5-letni dla małoletniego, który nie ukończył 5 roku życia:

   

  ·         Wniosek paszportowy. Wniosek dostępny jest wyłącznie w urzędzie, należy go wypełnić w dniu umówionej wizyty.

  Wniosek składają rodzice wpisani do aktu urodzenia dziecka albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgoda drugiego rodzica zawierającą poświadczenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy w Polsce , konsula za granią lub notariusza. Należy przedstawić oryginał dokumentu. Honorujemy dokumenty do 3 miesięcy od dnia poświadczenia podpisu przez organ paszportowy, konsula, notariusza.

   

  Jeżeli na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona w zakresie zgody na wydanie dziecku paszportu, zgoda tego rodzica na wydanie paszportu małoletniemu nie jest wymagana. W takiej sytuacji należy przedłożyć w urzędzie konsularnym orzeczenie sądu. Wymagane jest aby orzeczenie sądu zawierało aktualną informację z sądu, iż nadal obowiązuje.

   

  W przypadku braku porozumienia między rodzicami  co do wydania paszportu małoletniemu lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich należy przedstawić orzeczenie polskiego sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica.

   

  Jeżeli jeden z rodziców nie żyje konieczne jest okazanie aktu zgonu.

   

  ·         Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez  Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (oryginał) w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą dla małoletniego  nieposiadającego nr PESEL. Zaleca się przedkładanie aktu urodzenia również w przypadku posiadania przez dziecko nr PESEL.

   

  W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art.42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego)  –  matka samotnie wychowująca dziecko jest zobowiązana przedłożyć odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka (również w przypadku gdy dziecko posiada nr PESEL).

   

  ·         Ważne paszporty rodziców.

   

  UWAGA: Tożsamości  oraz obywatelstwa NIE POŚWIADCZAJĄ dokumenty, którym upłynął termin ważności, jak również fotokopie paszportów, dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy. Rodzice nieposiadający ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie mogą skutecznie wyrazić zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku.

   

  ·         Jedna fotografia paszportowa dziecka - kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.  Zalecamy, aby dziecko miało na zdjęciu otwarte oczy i zamkniętą buzię oraz aby na zdjęciu nie była widoczna inna osoba lub przedmiot.

   

  ·         Paszport dziecka (również w przypadku upływu terminu jego ważności), jeśli dziecko posiada już paszport.

   

  Obecność małoletniego poniżej 5 roku życia nie jest obowiązkowa w dniu składania wniosku o wydanie paszportu.

   

  Opłatę za wydanie paszportu wnosi się w dniu składania wniosku w kasie urzędu.

   

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata ważnego paszportu z winy posiadacza/opiekuna małoletniego powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku odnośnie kolejnego paszportu 5-letniego. Dlatego też w przypadku utraty paszportu bez winy opiekuna małoletniego, w dniu składania wniosku o wydanie nowego paszportu, konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy.

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście, przez jednego z rodziców (rodzic w trakcie odbioru paszportu dziecka okazuje swój ważny paszport. W przypadku gdy dziecko posiadało już paszport, przy odbiorze nowego paszportu należy okazać obecnie posiadany paszport dziecka do anulowania. Jeśli dziecko było wpisane do paszportu jednego z rodziców, konieczne jest okazanie tego dokumentu celem wykreślenia dziecka)

   

  lub

   

  zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

   

  Wniosek o odstąpienie od osobistego odbioru paszportu przedkłada się w dniu składania wniosku paszportowego.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: