close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT DLA MAŁOLETNIEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 13 LAT

 • PASZPORT DLA MAŁOLETNIEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 13 LAT


  PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAPISU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO.
  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE DOKONUJĘ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:
  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

   

  DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT DLA MAŁOLETNIEGO POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA:

   

  Wniosek paszportowy. Wniosek dostępny jest wyłącznie w urzędzie, należy go wypełnić w dniu umówionej wizyty.

   

  Wniosek składają rodzice wpisani do aktu urodzenia małoletniego albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgoda drugiego rodzica zawierającą poświadczenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy w Polsce, konsula za granią lub notariusza (na terenie PZEA wyłącznie Notary Public. Należy przedstawić oryginał dokumentu. Honorujemy dokumenty do 3 miesięcy od dnia poświadczenia podpisu przez organ paszportowy, konsula, notariusza).

   

  Jeżeli na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona, zgoda tego rodzica na wydanie paszportu małoletniemu nie jest wymagana. W takiej sytuacji należy przedłożyć w urzędzie konsularnym orzeczenie  sądu. Wymagane jest aby orzeczenie sądu zawierało aktualną informację z sądu, iż nadal obowiązuje.

   

  W przypadku braku porozumienia między rodzicami  co do wydania paszportu małoletniemu lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich należy przedstawić orzeczenie zagranicznego sądu rodzinnego (Specific Issue Order that allows a passport to be issued   to a minor child without the consent of the one parent) lub orzeczenie polskiego sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica.

   

  Jeżeli rodzic małoletniego ubiega się o wydanie paszportu na podstawie orzeczenia sądu zagranicznego, rodzic przedstawia oryginał orzeczenia sądu oraz świadectwo pochodzenia orzeczenia wydane przez właściwy sąd.

   

  Jeśli jeden z rodziców nie żyje konieczne jest okazanie aktu zgonu.

   

  Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez  Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (oryginał) w przypadku ubiegania sie o dokument paszportowy za granicą dla małoletniegoi  nieposiadającego nr PESEL. Zaleca się przedkładanie aktu urodzenia również w przypadku posiadania przez dziecko nr PESEL.

   

  W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art.42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego)  –  matka samotnie wychowująca dziecko jest zobowiązana każdorazowo przedłożyć odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka (również w przypadku gdy dziecko posiada nr PESEL).

   

  Ważne paszporty rodziców dziecka.

   

  UWAGA: Tożsamości  oraz obywatelstwa NIE POŚWIADCZAJĄ dokumenty, którym upłynął termin ważności, jak również fotokopie paszportów, dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy. Rodzice nieposiadający ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie mogą skutecznie wyrazić zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku.

   

  Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchrzołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

   

  Paszport dziecka (również w przypadku upływu terminu jego ważności), jeśli dziecko posiada już paszport. Jeśli dziecko posiada tylko tymczasowy dowód osobisty, konieczne jest okazanie tego dokumentu. Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica (rodziców) należy paszport ten przedstawić w dniu złożenia wniosku.

   

  Odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka do wglądu, jeżeli rodzice są małżeństwem.

   

  Obecność małoletniego powyżej 5 roku życia jest obowiązkowa w dniu składania wniosku o wydanie paszportu.

   

  Opłatę za wydanie paszportu wnosi się w dniu składania wniosku w kasie urzędu

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata lub zniszczenie ważnego paszportu z winy posiadacza powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku odnośnie kolejnego paszportu 10-letniego. Dlatego też w przypadku utraty paszportu bez winy posiadacza, w dniu składania wniosku o wydanie nowego paszportu, konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy.

   

  UWAGA: ODBIÓR paszportów wyłącznie w godzinach wyznaczonych na "Potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport" (w przypadku odbioru paszportów nie obowiązują zapisy).

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście przez jednego z rodziców (rodzic w dniu odbioru paszportu dziecka okazuje swój ważny paszport, w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważny dowód osobisty. W przypadku gdy dziecko posiadało już paszport, przy odbiorze nowego paszportu należy okazać obecnie posiadany paszport dziecka do anulowania. Jeśli dziecko było wpisane do paszportu jednego z rodziców, konieczne jest okazanie tego dokumentu celem wykreślenia dziecka)

   

  lub

   

  zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Wniosek o odstąpienie od osobistego odbioru paszportu przedkłada się w dniu składania wniosku paszportowego.

   

  WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH NR PESEL:

   

  Uprzejmie informujemy, iż  w przypadku osób składających wnioski o wydanie paszportu, które nie posiadają nr PESEL (zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, które ukończyły 12 lat)  konieczne są dwie wizyty w urzędzie.

  Podczas umówionego poprzez system e-Konsulat https://secure.e-konsulat.gov.pl/ spotkania paszportowego przyjmowany jest wniosek paszportowy wraz z wnioskiem o nadanie nr PESEL. Następnie po nadaniu  numeru nr PESEL konieczna jest kolejna wizyta w urzędzie w celu elektronicznego pobrania odcisków palców. Spotkanie w celu pobrania odcisków palców jest ustalane indywidualnie.

   

  Podstawa prawna:

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: