close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT TYMCZASOWY DLA DZIECKA NA PODSTAWIE JAPOŃSKIEGO AKTU URODZENIA

 • Paszport tymczasowy dla dziecka na podstawie japońskiego aktu urodzenia
   
  PRZYPOMINAMY O OBWIĄZKU ZAPISU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO.
  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE DOKONUJĘ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:
  http://www.e-konsulat.gov.pl/
   
  UWAGA!
  Paszport tymczasowy nie jest uznawany przez wszystkie kraje świata. Przed planowana podróżą należy sprawdzić czy kraj do którego planujecie Państwo podróż akceptuje polski paszport tymczasowy.
   

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 11 sierpnia 2012 r. podstawowym dokumentem paszportowym wydawanym małoletnim w wieku 0-13 lat jest paszport 5-letni (biometryczny). Aby złożyć wniosek o wydanie paszportu 5-letneigo konieczne jest przedłożenie w dniu składania wniosku odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka (wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce) lub posiadanie przez dziecko numeru PESEL.
   
   
  W przypadku gdy małoletni urodzony na terenie Japonii nie posiada odpisu polskiego aktu urodzenia, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić procedurę wpisania zagranicznego aktu urodzenia dziecka do polskich ksiąg stanu cywilnego. Można tego dokonać m.in. za pośrednictwem najbliższej rodziny w Polsce lub za pośrednictwem działu prawnego Wydziału Konsularnego.
   

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U z 2006 r. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydanie przez konsula paszportu tymczasowego małoletniemu urodzonemu za granicą bez zamieszczania w tym paszporcie numeru PESEL. Wydział Konsularny Ambasady w Tokio wydaje takie dokumenty wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla dzieci które nie ukończyły 1 roku życia.
   
  DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU  O PASZPORT TYMCZASOWY DLA DZIECKA NA PODSTAWIE ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA:
   

  Podanie skierowane do Konsula z wyjaśnieniem powodu wnioskowania o paszport  dla dziecka na podstawie zagranicznego aktu urodzenia.
  Wniosek paszportowy. Wniosek dostępny jest wyłącznie w urzędzie, należy go wypełnić w dniu umówionej wizyty.
  Wniosek składają rodzice dziecka wpisani do aktu urodzenia albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgoda drugiego rodzica zawierającą  poświadczenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy w Polsce , konsula za granią lub notariusza. Należy przedstawić oryginał dokumentu. Honorujemy dokumenty do 3 miesięcy od dnia poświadczenia podpisu przez organ paszportowy, konsula, notariusza.
   

  Jeżeli na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona w zakresie decydowania o wydaniu dokumentu paszportowego, zgoda tego rodzica na wydanie paszportu małoletniemu nie jest wymagana. W takiej sytuacji należy przedłożyć w urzędzie konsularnym aktualne orzeczenie sądu.
   

  W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do wydania paszportu małoletniemu lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich należy przedstawić oryginał orzeczenia zagranicznego sadu rodzinnego (Specific Issue Order that allows a passport to be issued to a minor child without the consent of the one parent). Wraz z orzeczeniem sądu zagranicznego należy przedstawić świadectwo pochodzenia orzeczenia wydane przez właściwy sąd.
   

  W przypadku gdy jeden z rodziców nie żyje, należy przedłożyć akt zgonu.
   

  Zagraniczny akt urodzenia dziecka z danymi rodziców
   

  Przed wizytą w urzędzie sugerujemy sprawdzenie zagranicznego aktu urodzenia dziecka, czy nie zawiera błędów a w przypadku ich stwierdzenia bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w celu dokonania korekty.
   

  Jedna fotografia dziecka - kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej. Zalecamy, aby dziecko miało na zdjęciu otwarte oczy i zamkniętą buzię oraz aby na zdjęciu nie była widoczna inna osoba lub przedmiot.
   

  Ważne paszporty rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
   

  UWAGA: Tożsamości  oraz obywatelstwa NIE POŚWIADCZAJĄ dokumenty, którym upłynął termin ważności, jak również fotokopie paszportów, dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy. Rodzice nieposiadający ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie mogą skutecznie wyrazić zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku.
   

  Odpis skrócony aktu małżeństwa - jeżeli rodzice małoletniego są małżeństwem i są w posiadaniu tego dokumentu.
   

  Opłatę za wydanie paszportu wnosi się w kasie urzędu w dniu złożenia wniosku.
   

  Obecność dziecka do 5 roku życia nie jest konieczna w urzędzie podczas składania wniosku o wydanie  paszportu.
   

  UWAGA: odbiór paszportu wyłącznie w godzinach wyznaczonych na "potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport" (w przypadku odbioru paszportów nie obowiązują zapisy).
   

  Odbiór paszportu następuje osobiście przez jednego z rodziców (rodzic w dniu odbioru paszportu dziecka okazuje swój ważny paszport)

  lub
   

  zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego dla dziecka. Wniosek o odstąpienie od osobistego odbioru paszportu przedkłada się w dniu składania wniosku paszportowego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: