close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • Referat Konsularny Ambasady RP w Tokio uprzejmie informuje, że metoda rejestracji wniosków wizowych następuje za pośrednictwem systemu e-konsulat (www.e-konsulat.gov.pl)

   

  Procedura wizowa krok po kroku:

   

  Referat Konsularny Ambasady RP w Tokio przyjmuje wnioski wizowe obywateli Japonii oraz obywateli innych państw objętych obowiązkiem wizowym, którzy mieszkają w Japonii.

   

  Rejestracja na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl

   

  • rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich aplikujących;
  • przed wypełnieniem formularza wizowego na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl należy wybrać miejsce złożenia wniosku (Japonia, Tokio) oraz datę spotkania w Referacie Konsularnym.
  • spotkanie w celu złożenia wniosku wizowego nie powinno być umówione wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą wjazdu do strefy Schengen;
  • po dokonaniu rejestracji wniosek należy wydrukować i podpisać.

    

   Złożenie dokumentów w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Tokio

    

  • wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Tokio wraz z paszportem oraz dokumentami uzupełniającymi. Tego samego dnia wnioskujący może zostać zaproszony przez konsula na rozmowę;
  • szczegółowa lista dokumentów uzupełniających znajduje się na stronie internetowej: https://tokio.msz.gov.pl/en/consular_information/visa_information/
  • Referat Konsularny Ambasady RP w Tokio uprzejmie informuje, że przy rozpatrywaniu wniosków wizowych uwzględnia wyłącznie dokumenty oryginalne. Wyjątek stanowią jedynie dokumenty potwierdzające wykształcenie lub ubezpieczenie – w ich przypadku należy dostarczyć kopię oraz oryginał do wglądu.
  • W związku z faktem, że stroną w postępowaniu wizowym jest aplikant i to on uprawniony jest do składania wniosków w swojej sprawie, m.in. wniosku o dołączenie dokumentacji, przesłana dodatkowa dokumentacja przez osoby trzecie, w tym pracodawców, nie zostanie uwzględniona w postępowaniach wizowych osób, których dotyczy.

   Wydział Konsularny nie przyjmuje wniosków przesłanych pocztą oraz kurierem.

    

   Okres oczekiwania

    

   Zgodnie z art. 23 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U.UE L z dnia 15 września 2009 r.) decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego Schengen. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych. 

    

  DODATKOWE INFORMACJE


  Wniosek wizowy jest rozpatrywany w ciągu 15 dni kalendarzowych.
  - w przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014r., § 1 ust 6. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000592
  - w celu wniesienia odwołania od decyzji odmowy wydania wizy należy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/cofnięciu/unieważnieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego

   

  Prawo osób do informacji

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

  Podstawy prawne:

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: