close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 • Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składając w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska dokumentuje się w formie protokołu.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa;
  2. odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa (wydany przez polski urząd stanu cywilnego);
  3. ważny polski paszport lub dowód osobisty.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Nie zdążyłam złożyć oświadczenia w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Czy to oznacza, że teraz muszę już zawsze nosić nazwisko byłego męża?

  Nie, zmiana nazwiska na noszone przed zawarciem związku małżeńskiego jest nadal możliwa. Z tą różnicą, że w takim wypadku tylko w trybie administracyjnej zmiany nazwiska, więcej: Administracyjna zmiana imienia i nazwiska.

   

  Ślub brałam w Polsce. Rozwiodłam się na w Japonii. Czy w takim wypadku mogę również złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa?

  W przypadku, gdy wyrok rozwodowy nie został jeszcze wpisany do polskiego rejestru stanu cywilnego konsul przyjmuje oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (do protokołu) oraz dodatkowo przyjmuje wniosek o wpisanie wzmianki dodatkowej dotyczącej orzeczenia rozwodowego (wraz z tłumaczeniem i klauzulą prawomocności). Przyjęcie jedynie oświadczenia (bez wniosku o wpisanie wzmianki) nie będzie odzwierciedlało aktualnego stanu cywilnego wnioskodawcy, gdyż w polskich rejestrach osoba będzie cały czas widniała jako pozostająca w związku małżeńskim. więcej: Rejestracja wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny. Termin na złożenie oświadczenia jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego w Japonii (zgodnie z uregulowaniami prawa japońskiego).

   

  Jestem dwukrotną rozwódką. Czy teraz, po orzeczeniu drugiego rozwodu, mogę złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego?

  Nie, w tym trybie może Pani złożyć tylko oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem ostatniego związku małżeńskiego. Natomiast do nazwiska panieńskiego może Pani powrócić w trybie administracyjnej zmiany nazwiska, więcej: Administracyjna zmiana imienia i nazwiska.

  Na mocy art. 59 KRO rozwiedziony małżonek może powrócić tylko do tego brzmienia nazwiska, które ulegało zmianie wskutek zawarcia małżeństwa. Nie jest dopuszczalny powrót do nazwiska noszonego jeszcze wcześniej

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: