close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO WYDANEGO PRZEZ SĄD ZAGRANICZNY

 • Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do UE.
   
  1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula).

  2. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula).

  3. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.
   
  Konsul nie pośredniczy w przesyłaniu wniosków do kierowników urzędów stanu cywilnego w Polsce o tzw. rejestrację wyroku rozwodowego (naniesienie wzmianki dodatkowej o orzeczeniu rozwodowym w polskim akcie małżeństwa)
   
  Możliwym wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy strona wnioskuje za pośrednictwem konsula o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, które w chwili złożenia wniosku jest już rozwiązane przez rozwód, a orzeczenie zostało wydane odpowiednio po 1 maja 2004 r. (państwa UE) bądź po 1 lipca 2009 r. (pozostałe państwa) i strona jednocześnie wnioskuje o naniesienie wzmianki dodatkowej o rozwodzie w transkrybowanym akcie małżeństwa. W takiej sytuacji strona składając do konsula wniosek o transkrypcję może jednocześnie złożyć wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej o rozwodzie (wraz z niezbędnymi dokumentami).
   
  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy w przypadku wydania wyroku rozwodowego przez sądy państwa członkowskiego UE kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?

  Tak, takie sytuacje reguluje art. 22 wspomnianego rozporządzenia (WE) nr 2201/2003. Dopuszcza on odmowę uznania orzeczenia dotyczącego rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa w czterech sytuacjach:

  • jeżeli takie uznanie jest oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym państwa członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie;

  • jeżeli zostało wydane zaocznie a stronie przeciwnej nie doręczono pisma wszczynającego postępowanie lub pisma równorzędnego, w czasie i w sposób umożliwiający jej przygotowanie obrony, chyba że zostanie ustalone, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem;

  • jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym w postępowaniu między tymi samymi stronami w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie;

  • jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki niezbędne do jego uznania w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie.
  Podobne uregulowania zawiera polski Kodeks postępowania cywilnego w przypadku wyroków podlegających uznaniu przed sądem okręgowym.
   
  Rozwiodłem się i ponownie ożeniłem na terytorium Japonii. Czy mogę jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu mojego drugiego małżeństwa?

  Nie, gdyż w takim wypadku najpierw trzeba uzyskać pozytywną decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego w przedmiocie wpisania wyroku rozwodowego. W niektórych wypadkach np. dotyczących wyroków zaocznych, gdy pozwany nie wiedział o toczącym się postępowaniu, kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić naniesienia wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa. Dlatego najpierw należy pozytywnie zakończyć postępowanie związane z wpisaniem wyroku rozwodowego, a dopiero później złożyć wniosek o transkrypcję kolejnego małżeństwa.
   
  Przed kilkoma laty zawieraliśmy małżeństwo w jednym z polskich urzędów konsularnych, czy to oznacza, że teraz możemy rozwieść się w urzędzie konsularnym?

  Nie. Małżeństwo może być rozwiązane tylko orzeczeniem sądu. Co do zasady właściwy miejscowo będzie sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. W przypadku jeżeli rozwód zostanie orzeczony przez sąd emiracki, to powinien następnie zostać zarejestrowany w polskim urzędzie stanu cywilnego.
   

  Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej;
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: