close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO NA POTRZEBY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W JAPONII

 • Konsul wydaje zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, na potrzeby małżeństw zawieranych w Japonii. Dokument ten można otrzymać również w urzędzie stanu cywilnego w Polsce, jednak może być on przedmiotem legalizacji.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1.ważny paszport lub dowód osobisty (do wglądu);

   

  2.kopia dokumentu tożsamości przyszłego małżonka;

   

  3.wniosek o wydanie zaświadczenia;

   

  4.zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

   

  5.odpis aktu urodzenia wnioskodawcy (oryginał); odpis może być zupełny lub skrócony; natomiast odpis wielojęzyczny jest niewystarczający.

   

  6.w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;

   

  7.dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z legalizacją (apostille). W przypadku dokumentów wystawionych w innych państwach niż Japonia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz legalizacją, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów.

   

  W Japonii dokumentem potwierdzającym stan cywilny przyszłego małżonka jest zaświadczenie o stanie cywilnym na potrzeby ślubu tzw.  kon’in yoken gubi shomeisho (婚姻要件具備証明書); ewentualnie zaświadczenie o stanie cywilnym tzw. dokushin shomeisho (独身証明書). W Japonii zdarza się, że ww. zaświadczenie nie zawiera informacji o miejscu urodzenia (出生地), a jedynie adres rejestru (本籍), dlatego w przypadku kiedy przyszły małżonek posiada obywatelstwo japońskie składa, w celu uzupełnienia informacji, wypis z Rejestru rodzinnego (koseki-tohon戸籍謄本) z apostille, wydany nie później niż miesiąc przed złożeniem w konsulacie.

   

  Apostille wydaje japońskie MSZ. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.mofa.go.jp/ca/cs/page22e_000416.html

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

   

  Wnioski w tej sprawie przyjmowane są codziennie w godzinach otwarcia konsulatu dla klientów bez konieczności wcześniejszej rejestracji wizyty (termin realizacji wniosku do 14 dni) .

   

   

  Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia. Jeżeli zaświadczenie utraciło ważność, całą procedurę należy powtórzyć.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

   

  Co muszę zrobić i jakie dokumenty przygotować, aby zawrzeć związek małżeński w Japonii?

  Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w japońskim urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy powinny zwrócić się o informacje dotyczące wymaganych dokumentów bezpośrednio do japońskiego urzędu. Sugerujemy kontakt z konkretnym urzędem, w którym zamierzają Państwo zawrzeć związek małżeński. Zazwyczaj urząd japoński wymaga od obywatela polskiego przedstawienia aktu urodzenia, ważnego paszportu oraz zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

   

   

  Czy przyszły małżonek musi być obecny w czasie wizyty związanej ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński?

  Nie ma takiej potrzeby, ale treść jego zaświadczenia o stanie cywilnym nie powinna budzić wątpliwości i pozwalać na uzupełnieni wszystkich danych, które powinny się znaleźć na zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim możecie zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie powinno np. pozwalać zidentyfikować płeć przyszłego małżonka.

   

   

  Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński, a zaświadczeniem o stanie cywilnym?

  Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo wskazuje (imiennie) osobę wnioskującą o jego wydanie oraz zawiera dane przyszłego współmałżonka. Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich (tj. nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.). Zakres dowodowy zaświadczenia o stanie cywilnym jest węższy: dotyczy tylko osoby wnioskującej i okoliczności niepozostawania (lub pozostawania) przez nią w związku małżeńskim.

   

   

  Czy zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński można otrzymać korespondencyjnie?

  Nie ma takiej możliwości. Procedura wydania zaświadczenia wymaga, aby wnioskujący osobiście złożył zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz podpisał je przed konsulem.

   

   

  Czy dokumenty japońskie muszą być przetłumaczone na język polski?

  Nie ma takiej potrzeby. Powinny natomiast być opatrzone apostille.

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064);
  • Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: