close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • JAK ZOSTAĆ KANDYDATEM NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 • Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, zamieszczonej na stronie: https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/34776_Jak_zostac_kandydatem_na_czlonka_obwodowej_komisji_wyborczej

   Konsul RP w Tokio do dnia 8 maja 2019r.  zbiera kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w Tokio.

   

  Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

  - przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

  - czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

  - ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

  - przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

   

   

  Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej

  Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;

  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

  Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

  1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

  2. nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

  Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

  Wyłączenia

   

  Kandydatem do składu komisji nie może być:

  1. kandydat w wyborach;

  2. komisarz wyborczy;

  3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

  4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

  5. urzędnik wyborczy;

  6. mąż zaufania;

  7. obserwator społeczny;

  8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

  a) małżonkiem,

  b) wstępnym,

  c)  zstępnym,

  d) rodzeństwem,

  e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,

  f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

  – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

  9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: