close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKARGI I WNIOSKI


 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Tokio odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych wydanych na podstawie następujących przepisów:
   
  › Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
  › Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
   
  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ambasady RP w Tokio mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Tokio lub jej pracowników.
   
  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ambasady RP w Tokio mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Tokio, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.
   
  Uprzejmie informujemy, iż Ambasada RP w Tokio nie rozpatruje skarg na organy japońskie.


  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.

  Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw. Polskie urzędy konsularne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.
   
  ________________________________________
   
  Wyznaczony przez Ambasadora RP w Tokio Kierownik Referatu Konsularnego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. od 10.00 - 11.00.
  Kierownik Referatu Konsularnego Ambasady RP w Tokio został upoważniony przez kierownika placówki do załatwiania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Referatu Konsularnego oraz działań jego pracowników.
   
  ________________________________________
   
  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
   
  1. pisemnie:
  Referat Konsularny
  Japonia, Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062

   

  2. faksem na numer 03 5794 7024
   
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tokio.amb.wk@msz.gov.pl

   

  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.
   
  4. ustnie do protokołu
  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. od 10.00 - 11.00.
   
  ________________________________________
  Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  ________________________________________
   
  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:
  • informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
  • wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
  • informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
  • załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do placówki, kopie otrzymanych odpowiedzi, kopie dokumentów, itp.),
  • w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: