close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE POLONIJNE

 • Informacja dotycząca projektów polonijnych na 2019 rok 

   

  Konsul RP w Tokio uprzejmie informuje, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie projektów polonijnych. Można ubiegać się o środki z następujących funduszy:

   

  • Szkolnictwo polskie za granicą (środki przeznaczone mogą być np. na organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą, wynajem sal, zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek czy zakup wyposażenia sal lekcyjnych)
  • Kultura i sztuka (środki przeznaczone mogą być na  organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich i polonofilskich, m.in. organizację konferencji, seminariów, obchodów ważnych rocznic historycznych, dni kultury polskiej, cyklicznych spotkań z przedstawicielami Polonii z dziedziny kultury, nauki, gospodarki i polityki, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych).

   

  Kompletne wnioski projektowe zawierające opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym cele projektu oraz szczegółowym budżetem prosimy przesyłać na adres referatu konsularnego w Tokio, e-mail: tokio.amb.wk@msz.gov.pl W temacie maila prosimy o wpisanie nazwy oferenta oraz dopisku „oferta współpracy projektowej 2019”.

   

  Terminy nadsyłania formularzy:

   

  1. do 20.11.2018 r.- w przypadku projektów całorocznych lub planowanych na pierwsze półrocze 2018 r.
  2. do 14.04.2019 r. - w przypadku projektów planowanych na drugie półrocze 2019 r.

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku, najpóźniej do 15 grudnia 2019 r.

  Wnioski nadesłane po terminach nie będą rozpatrywane.

   

  Wszystkie projekty, które mogą otrzymać dofinasowanie muszą być realizowane w ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Tokio. Zasady finansowania działalności polonijnej stawiają placówki wobec konieczności wnikliwej analizy projektów, a przede wszystkim ich weryfikacji przed przekazaniem do ostatecznej oceny dokonywanej przez komisję Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości podejmowana jest poza placówką.

   

  Nie istnieje możliwość prefinansowania projektów. Przyznane przez DWPPG MSZ środki wypłacane są na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez wnioskodawcę na placówkę.

   

  Projekt powinien realizować założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020.

  W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres jak wyżej).

   

  Przy wypełnianiu wniosku prosimy bezwzględnie używać polskiej czcionki (polskich znaków diakrytycznych) oraz nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników dot. opisu projektu. Oferty projektowe proszę przesyłać w dwóch formatach – w wersji pliku tekstowego (optymalnie dokument MS Word typu „doc” lub „docx”) pozwalającego na edycję oraz w wersji skanu bądź formatu „.pdf” z podpisem i pieczątką podmiotu zgłaszającego ofertę. Oferty niekompletne zawierające braki i błędy lub przesłane na innym niż załączony formularzu nie będą rozpatrywane.

   

  W przypadku składania przez oferenta  więcej niż jednej oferty projektowej, prosimy o zhierarchizowanie ofert od najbardziej do najmniej istotnej.

   

  Ambasada RP w Tokio dokonuje oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w rządowym „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Najwyżej ocenione przez placówkę oferty projektowe zgłaszane są w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią, jako wnioski projektowe placówki do dofinansowania z funduszy polonijnych, będących w gestii Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). W związku z powyższym, Ambasada RP w Tokio zastrzega sobie prawo zmieniania we wnioskach projektowych kosztorysu projektu w stosunku do kosztorysu nadesłanego przez oferenta w ramach oferty projektowej, w szczególności poprzez pomniejszenie kwoty wnioskowanego dofinansowania. Ponadto prosimy o przedstawienie dokładnych kosztów związanych z realizacją projektu. Tylko te pozycje, które zostały uwzględnione w przedkładanej  przez Państwa ofercie projektowej i ujęte następnie w umowie zawieranej przez Ambasadę RP w Tokio z podmiotem, któremu DWPPG MSZ przyznał środki na realizację projektu, będą mogły być brane pod uwagę przy rozliczaniu projektu. Prosimy nie składać ofert projektowych na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych, zarówno zespołów jak i młodzieży szkolnej oraz nie występować o dofinansowanie na wyżywienie/catering, zakup kwiatów. Oferta projektowa przesłana przez osobę fizyczną nie może zawierać pozycji „honorarium”. Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku kalendarzowego, co wziąwszy pod uwagę okres świąteczno-noworoczny, wymusza zakończenie rozliczeń finansowych z wnioskodawcą najpóźniej do 15 grudnia 2019 r.

  Prosimy o przestrzeganie terminów realizacji projektów. W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu lub niemożności realizacji projektu, prosimy o niezwłoczne pisemne (mailowe) powiadomienie konsulatu.

  Uprzejmie prosimy o bardzo rzetelne i kompletne wypełnienie formularza oferty oraz informacji nt. Państwa danych kontaktowych.

   

  Po otrzymaniu przez placówkę informacji z DWPPG MSZ o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu, który miałby być realizowany we współpracy z oferentem, konsul RP w Tokio w przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych informuje partnera o decyzji MSZ. W wypadku przyznania dofinansowania, placówka przygotowuje umowę współpracy projektowej, zawieraną pomiędzy Ambasadą RP w Tokio a oferentem.

  Informujemy również, że warunkiem podpisania umowy na realizację projektu jest wyrażenie przez oferenta zgody na publikację na stronach internetowych placówki informacji o wysokości przyznanych przez DWPPG MSZ środków na konkretny projekt.

   

  Dokumenty do pobrania:


  1. Formularz projektowy.

  2. Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami w latach 2015-2020. Załącznik nr 2

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: