close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KARTA POLAKA

 • 1. Podstawowe informacje o Karcie Polaka 
   
  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego.
  Zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Polaka, Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (oryginały dokumentów i kserokopia).
  Wnioskodawca przedstawić może również zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.
  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1392, z późniejszymi zmianami).
   
  Ważne informacje: 
   
  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   
  Karta Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego, nie uprawnia do osiedlenia się w Polsce.

  Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.
   
  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.
   
  Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej wizy krajowej (polskiej) - ważnej na rok z okresem pobytu 365 dni. 
    
   2. Tryb wnioskowania o Kartę Polaka 
   
  Poniżej opisano kroki, jakie należy podjąć, aby uzyskać Kartę Polaka.
   
  a) Wypełnienie wniosku o przyznanie Karty Polaka
  Podczas spotkania z konsulem należy złożyć wypełniony formularz wniosku. Wniosek musi być wypełniony czytelnie w języku polskim. Podczas spotkania konsul przedstawi wnioskodawcy do podpisania deklarację przynależności do Narodu Polskiego oraz zweryfikuje wniosek od strony formalnej.  
  W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.
  Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu; podpis musi zmieścić się
  w narysowanej we wniosku ramce.
   
  b) Skompletowanie dokumentów
  Na potwierdzenie polskiej narodowości wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty lub inne dowody, z których wynika, że on sam lub jego przodkowie byli polskiej narodowości. Ważne jest, by dokumenty zawierały wpis o narodowości . Sam fakt urodzenia się na terenie Polski nie stanowi potwierdzenia polskiej narodowości.
  Na spotkanie z konsulem należy zabrać oryginały dokumentów (konsul musi sprawdzić między innymi autentyczność dokumentów) oraz ich kopie, które zachowa w aktach sprawy. W przypadku dokumentów pochodzących z archiwów państwowych należy przynieść odpis z archiwalnego dokumentu (kopię potwierdzoną przez państwowe archiwum), a nie tylko zaświadczenie wydane przez archiwistę, że taki dokument znajduje się w archiwum.
  Jeśli osoba wnioskująca o Kartę Polaka nie posiada dokumentów potwierdzających jej polskie pochodzenie, ale aktywnie działa w polskiej lub polonijnej organizacji na rzecz języka i kultury polskiej lub społeczności polskiej od co najmniej trzech lat, wówczas może przedstawić konsulowi stosowne zaświadczenie. Prawo do wydawania zaświadczeń mają wybrane organizacje ze wszystkich państw objętych ustawą o Karcie Polaka.
   
  Znajomość języka polskiego można wykazać przedstawiając: certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydawany na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
  Jeśli wnioskodawca nie posiada takiego dokumentu, znajomość języka polskiego oceni podczas rozmowy konsul.
   
  c) Spotkanie z konsulem
  Na spotkanie z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:
  •    starannie wypełniony wniosek ze zdjęciem;
  •    oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów;
  •    oryginały i kserokopie dokumentu tożsamości oraz paszportu zagranicznego (jeśli posiada).
   
  Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.
  Rozmowa z konsulem odbywa się wyłącznie w języku polskim.
   
  3. Rejestracja na złożenie wniosku u konsula 
   
  Uprzejmie informujemy, że zapisy na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka odbywają się drogą mailową za pośrednictwem adresu: 
   
  4. Karta Polaka dla małoletniego
  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców lub rodzica, posiadającego Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (zgoda nie jest wymagana, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.
  Kompletne dokumenty, jakie należy złożyć przed konsulem, powinny zawierać:
  1.    wniosek o przyznanie Karty Polaka dziecku;
  2.    oryginał Karty Polaka wnioskującego rodzica (plus kopia);
  3.    ważne dokumenty tożsamości rodziców (plus kopie);
  4.    świadectwo urodzenia dziecka (plus kopia);
  5.    paszport zagraniczny dziecka (jeśli posiada) lub paszport rodzica z wpisanym dzieckiem (plus kopia).
   
  Uwaga: 
  •    Przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje rodzice. Korzystne dla Państwa jest przyniesienie paszportu zagranicznego dziecka, w którym imię i nazwisko dziecka napisano w alfabecie łacińskim. Pozwoli to uniknąć ewentualnych błędów i różnic w pisowni ww. danych na Karcie Polaka.
  •    Wniosek dla osób niepełnoletnich wnioskodawcy (rodzice) podpisują w czasie  składania wniosku przy konsulu.
  Karta Polaka wydana dla dziecka – małoletniego poniżej 18 roku życia – na wniosek rodzica (rodziców) posiadaczy Karty Polaka ważna jest 10 lat, jednak nie później niż po upływie roku od uzyskania przez niego pełnoletności. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed upływem tego terminu posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność przedłużana jest na okres 10 lat. To znaczy: po ukończeniu 18 lat posiadacz Karty Polaka ma 9 miesięcy na złożenie wniosku o jej przedłużenie.
   
  5. Odbiór Karty Polaka
  Kartę Polaka można odebrać osobiście w godzinach pracy Urzędu lub na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie Karty Polaka możliwe jest za pośrednictwem poczty po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za przesyłkę.
   
  6. Przedłużanie ważności, duplikaty, zmiana danych 
   
  Przedłużanie ważności Karty Polaka
  Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.
   
  Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności
  Jeżeli najpóźniej dziewięć miesięcy po uzyskaniu pełnoletności posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.
  Jeżeli osoba, która otrzymała KP jako małoletnia, nie dotrzymała ww. terminu przedłużenia ważność swojej Karty, gdy zgłosi się do konsula, zgodnie z przepisami ustawy, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.
   
  Duplikat Karty Polaka
  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka wydawany jest - na wniosek posiadacza - duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.
   
  Wydanie nowej Karty Polaka po zmianie danych
  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.
   
  7. Ostrzeżenie przed pośrednikami i fałszerstwami 
   
  Uwaga!
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz polskie placówki dyplomatyczno-konsularne nie ponoszą odpowiedzialności za działalność nielegalnych pośredników, oferujących pomoc w procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.
  Ostrzegamy przed korzystaniem z ich usług!  
   
  Jednocześnie informujemy, że ustawa o Karcie Polaka przewiduje obligatoryjnie wydanie  decyzji o odmowie przyznania Karty Polaka m.in. w przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę sfałszowanego lub podrobionego/ przerobionego dokumentu!
   
  8. Uprawnienia posiadaczy Karty Polaka
  Posiadacz Karty Polaka:
  - zwolniony jest z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy krajowej;
  - zwolniony jest z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
  - zwolniony jest z opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia na pobyt stały;
  - ma prawo do świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce (szczegóły w zakładce Osiedlenie w Polsce);
  Posiadacz Karty Polaka, który złoży w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt, może jednocześnie ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego dla siebie i osiedlającej się z nim rodziny na okres do 9 miesięcy wg poniższego schematu:
       1-3 miesiąc    4-9 miesiąc
       % minimalnego wynagrodzenia    % minimalnego wynagrodzenia
  Wnioskodawca i małżonek     50%    30%
  Dziecko     25%    15%
   
  - ma pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą;
  - ma prawo do pomocy konsula, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa;
  - nie musi posiadać dodatkowych zezwoleń na pracę w Polsce oraz na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;
  - ma prawo do odbywania w Polsce studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawą o systemie oświaty;
  - ma prawo do korzystania w Polsce ze świadczeń opieki zdrowotnej w nagłych stanach, chyba że umowa międzynarodowa przewiduje zasady bardziej korzystne;
  -  ma prawo do ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;
  -  ma prawo do bezpłatnego wstępu do następujących muzeów państwowych w Polsce (wg wykazu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  1. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  2. Muzeum Historii Polski w Warszawie
  3. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
  4. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
  5. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
  6. Muzeum Narodowe w Krakowie
  7. Muzeum Narodowe w Poznaniu
  8. Muzeum Narodowe w Warszawie
  9. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  10. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  11. Muzeum Stutthof w Sztutowie
  12. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA
  13. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939
  14. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
  15. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
  16. Muzeum Zamkowe w Malborku
  17. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
  18. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  19. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  20. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
  21. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
  22. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: