close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYBORY

 •  

  Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. - komunikat nr 2

   

  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Tokio.

   


  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 772 na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Tokio został utworzony 1 (jeden) obwód głosowania:

   

  Obwód głosowania nr 67, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Tokio, Tokio, Ambasada RP, 2-13-5 Mita, Meguro – ku, 153-0062 Tokyo

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą:

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

   

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • zostanie wpisana do spisu wyborców.


  Spis wyborców

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl (dostępny od 30 kwietnia 2019 r.)

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

  • Nazwisko
  • Imię (imiona)
  • Imię ojca
  • Datę urodzenia
  • Numer ewidencyjny PESEL
  • Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  • Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  • Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

  Bądź bezpośrednio do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Tokio:

  • telefonicznie, nr tel.: +81-3 5794-7040
  • e-mailowo: tokio.amb.wk@msz.gov.pl
  • pisemnie, na adres: 2-13-5 Mita, Meguro-ku, Tokyo 153-0062
  • ustnie: w siedzibie Konsulatu
  • faksem, nr faksu: +81-3 5794-7024

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie). 

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Tokio pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

  • e-mailowo: tokio.amb.wk@msz.gov.pl
  • pisemnie, na adres: 2-13-5 Mita, Meguro-ku, Tokyo 153-0062
  • faksem, nr faksu: (+81-3) 5794-7024

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

   

  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000, 1349).

   

  Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r., w godz. 7:00-21:00.

   

  Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

   

  Obywatele polscy przebywający poza granicami kraju będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do 5 maja 2019 r.

   

  Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej naszego urzędu, jak również dostępne w samym urzędzie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: